Registr oznámení

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Základní dokumenty
1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č. 216/2008 Sb.
2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
* jiných vykonávaných činnostech,
* majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
* příjmech, darech a závazcích.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.
Registr je umístěn v budově Obecního úřadu Pec. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Pec.

Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu Pec.

Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu).
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
*
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7
* poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
* neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4

Formulář ke stažení ZDE

Přihlášení do registru ZDE